PHP-scripts

Hits: 161846
Hits dag : 60
Online : 0

Søgemaskine med PHP (v. 2009-01-17)

Download Source Code

soegemaskine.source.phps [Downloads: 1466]

Filen skal omdøbes til .php for at kunne køres.

Om søgemaskinen

Dette script søger på et ord eller på ordene i en sætning ved at gennemsøge alle filer i et angivet bibliotek samt underbiblioteker og læse indholdet af hver fil og matche søgeordet/ordene med indholdet. Søgeresultaterne oplistes på en pæn og sorteret måde som minder lidt om Googles. Prøv det i funktion oppe i højre hjørne af mine sider.

Formularen hvorfra der søges er en almindelig HTML-formular der bruger GET-metoden og den kan placeres på alle ønskede sider. F.eks. kan man inkludere og vise søgeformularen på alle sine sider som det er gjort på dette site.

Søgemaskinen vil om muligt ekstraherer og søge i kun det indhold der ligger mellem to specificerede tags, f.eks. <div id="content"> og <div id="footer">. Hvis disse tags ikke findes vil der søges efter <body>. På den måde undgås at der søges i gentagne menuer og bannere mv.

Søgeformularen

Følgende viser HTML-koden til søgeformularen. Husk at der skal angives den korrekte refference til placeringen af siden hvor søgeresultaterne vises (det gøres i action-atributten, f.eks.: /docs/soegeresultater.php).

Søgeformular

<form action="/sti/til/soegeresultater.php" method="get">
  <fieldset style="width:180px">
  <legend style="color:#666666;font-size:14px">Søg på siden</legend>
   <input type="text" id="q" name="q" style="font-size:12px"
     value="<?php echo htmlentities($_REQUEST['q']); ?>" />
   <input type="submit" value="Søg" style="font-size:12px" /><br />
   <span style="font:normal 10px verdana,sans-serif; color:#666666;">
   Powered by 
   <a href="http://www.dunweber.com/docs/scripts/#soegemaskine"
     title="Få din egen gratis søgemaskine fra dunweber.com!"
     style="text-decoration:none; color:#669999;">
     <strong><small>dunweber.com</small></strong>
   </a>
   </span>
  </fieldset>
</form>

Visning af søgeresultater

Følgende viser PHP-koden til visning af søgeresultater for en forespørgsel.

search_results.php

<?php
// Example of obtaining search results for a search query:
$start_path '.'//Use relative path, example '.' for current directory.
$query $_REQUEST['q']; //Search query obtained via a HTML form.
echo search($start_path$query);
?>

Indstillingsmuligheder

Følgende viser PHP-koden til nogle indstillingsmuligheder for søgemaskinen. Disse skal være tilgængelige for søgemaskinen - f.eks. kan indstillgerne indsættes på siden sammen med søgemaskinekoden (»search_engine.php« nedenfor) eller inkluderes i denne.

settings.php

<?php
// Example of settings:
// Allowed filetypes to search in.
$allowed_types '\.(exe|jar|msi|rar|zip|dot|doc|ppt|pps|xls|pdf|'.
    
'jpg|jpeg|png|gif|bmp|ico|tiff|pdn|odg|3gp|avi|mpg|mpeg|mp3|wma|wmv|m3u|'.
    
'c|h|m|mdl|vhd|vhdl|java|php|phps|htm|html|xml|txt)$';
// The search engine will not open file types of $dont_open_types but only serach in file names.
$dont_open_types '\.(exe|msi|jar|zip|rar|tar|gz'.
    
'|jpg|jpeg|png|gif|bmp|ico|tiff|pdn|odg|3gp|avi|mpg|mpeg|mp3|wma|wmv)$';
$exclude_paths '^(some_file\.htm|search_engine\.php)$'// Regex to exclude files or folders.
$force_pages = array('http://www.your-domain.com/index.htm'); //Use full URI with http://...
$title_tags = array('<title>','</title>'); //Safest with two unique tags.
$content_tags = array('<div id="content">','<div id="footer">'); //Safest with two unique tags.
$results_pr_page 5// The number of search results shown at a time.
$max_file_size 1024// The maximum file size in kB to open and search in.
$search_source false// True if there be searched inside HTML, PHP, and other tags.
?>

Selve søgemaskinen

Følgende viser PHP-koden til selve søgemaskinen.

search_engine.php

<?php
*/
 
/**
 * PHP Search Engine
 * Version: 2009-01-17 13:57:33
 * Author:  Christian L. Dünweber
 * Webpage: http://www.dunweber.com/docs/scripts/#soegemaskine
 * Copyright (C) 2006-2008 Christian L. Dünweber
 * This program is distributed under the GNU General Public License,
 * see <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
 */

/**
 * Search in all files and subdirectories of directory $start_path for the string $query.
 */
function search($start_path '.'$query '') {
    global 
$results_pr_page;
    
$time_start microtime(true);
    
$query trim(stripslashes($query));
    
    if(
strlen($query) > 0) {
        if(
preg_match('/(.+)\/$/'$start_path$regs) > 0) {
            
$start_path $regs[1];
        }
        
        
$site_content siteGetContent(!$start_path?'.':$start_path);
        
        if(
is_array($site_content)) {
            
$all_titles $site_content[0];
            
$all_content $site_content[1];
            
$all_paths $site_content[2];
            
$pages_with_content 0;
            
$previews_full = array();
            
$previews_partial = array();
            
$occurrences_full = array();
            
$occurrences_partial = array();

            for(
$i 0$i count($all_paths); $i++) {
                
$path $_SERVER['PHP_SELF'];
                
$path substr($path0strlen($path)-strpos(strrev($path),'/'));
                
$path 'http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].$path;
                
$rel_path preg_replace('/^\.\//','',$all_paths[$i],1);

                            
                while(
strcmp(substr($rel_path,0,3),'../') === 0) {
                    
$rel_path preg_replace('/^\.\.\//','',$rel_path,1);
                    
$path substr($path,0,strlen($path)-strpos(strrev($path),'/',1));
                }

                
$path .= $rel_path;
                
$title $all_titles[$i];
                
$content $all_content[$i];
                
                if(
preg_match('/^__FORCED__/'$title)) {
                    
$path $all_paths[$i];
                }
                
                if(
strlen($content) > 0) {
                    
$pages_with_content++;
                    
                    if(
$match match($query,$content,$title,$path)) {
                        
// Full match or mixed
                        
if(strcmp($match[2],'PARTIAL_ONLY') !== 0) {
                            
$previews_full[] = $match[0];
                            
$occurrences_full[] = $match[1];
                        }
                        
// Partial match only
                        
else {
                            
$previews_partial[] = $match[0];
                            
$occurrences_partial[] = $match[1];
                        }
                    }
                }
            }
            
            
$count_full count($occurrences_full);
            
$count_partial count($occurrences_partial);
            
$nr_pages $count_full $count_partial;
            
            if(
$nr_pages 0) {
                
array_multisort($occurrences_full,SORT_DESC$previews_full);
                
array_multisort($occurrences_partial,SORT_DESC$previews_partial);
                
$previews array_merge($previews_full,$previews_partial);
                
$max_match = ($occurrences_full[0]>0?$occurrences_full[0]:
                    
$occurrences_partial[0]);
                
                
$start_nr $_GET['start_nr'];
                
$end_nr_now $start_nr 1;
                
                if(!isset(
$results_pr_page)) {
                    
$results_pr_page 5;
                }
                
                
$end_nr $start_nr+$results_pr_page;
                
                if(
$end_nr $nr_pages) {
                  
$end_nr $nr_pages;
                }
                
                if(!
$start_nr || $start_nr 0) {
                  
$start_nr 0;
                }
                
                if(
$nr_pages > ($start_nr $results_pr_page)) {
                    
$next_nr $start_nr $results_pr_page;
                    
$next_navi '<a href="?q='.rawurlencode($query).
                        
'&amp;start_nr='.$next_nr.'">Næste &raquo;</a>';
                } else {
                    
$next_navi '<span style="color:gray;">Næste &raquo;</span>';
                }
                
                if(
$start_nr && ($start_nr $results_pr_page) < $nr_pages) {
                    
$prev_start_nr $start_nr $results_pr_page;
                    
$prev_navi '<a href="?q='.rawurlencode($query).
                        
'&amp;start_nr='.$prev_start_nr.'">&laquo; Forrige</a>';
                } else {
                    
$prev_navi '<span style="color:gray;">&laquo; Forrige</span>';
                }
                
                
$navigation '<p>'.$prev_navi.' &nbsp;&#124;&nbsp; '.$next_navi.'</p>';

                
$result '<p style="margin-left:15px;">';
                                
                for(
$i $start_nr$i $end_nr$i++) {
                    
$result .= $previews[$i];
                }

                
$result .= '</p>';
            } else {
                
$result '<p><strong>Ingen match fundet</strong></p>';
            }
        } else {
            return 
'<p><strong>'.$site_content.'</strong></p>';
        }
    } else {
        return 
'<p><strong>Indtast søgeord eller sætning</strong></p>';
    }
    
    
$query htmlentities($query,ENT_QUOTES);
    
$time_end microtime(true);
    
$time round($time_end $time_start2);

    return 
'<h3 style="background:#e5ecf9;border-top:1px solid #3366cc;padding:3px;">
            <strong style="font-size:16px">Resultater for &quot;'
.$query.'&quot;</strong> 
            <span style="font-size:12px">Viser: '
.(int)$end_nr_now.' - '.(int)$end_nr.
            
' af '.(int)$nr_pages.' ('.$time.' sek)</span></h3>'.
            
$navigation $result .'<hr />
            <p style="font-size: 11px;"><strong style="font-size: 12px;">Statestik:'
.
            
'</strong><br />
            Søger i antal sider: <strong>'
.count($all_paths).'</strong><br />
            Sider med læsbart indhold: <strong>'
.(int)$pages_with_content.'</strong><br />
            Sider med fuldt match: <strong>'
.(int)$count_full.'</strong><br />
            Sider med kun delvis match: <strong>'
.(int)$count_partial.'</strong><br />
            Siden med flest match havde antal match: <strong>'
.(int)$max_match.
            
'</strong></p>';
}

/**
 * Search for $query in $content, $title, and $path of a HTML document.
 */
function match($query$content$title$path) {
    global 
$search_source;

    
$dir substr($path0strlen($path)-strpos(strrev($path),'/'));
    
$file filenameFromPath($path);
    
$filename substr($file0strlen($file)-strpos(strrev($file),'.'));
    
$fileext substr($filestrlen($file)-strpos(strrev($file),'.'));
    
$content trim(preg_replace('/\n|\r|\t/',' ',$content));
                
    if(
$search_source !== true) {
        
$query strip_tags($query);
    }

    
// Search for full pattern match
    
$preg_query '/\b('.$query.')\b/i';
    
$occur1 preg_match_all($preg_query$content$matches1PREG_OFFSET_CAPTURE);
    
$occur2 preg_match_all($preg_query$title$matches2);
    
$occur3 preg_match_all($preg_query$filename$matches3);
    
$occur_full $occur1 $occur2 $occur3;
    
    
// Search for partial pattern match
    
$q_normalized trim(preg_replace('/\b(in|the|by|on|to|for|of)\b/i'''$query));
    
$sub_qs explode(' '$q_normalized);
    
$preg_query_part implode('|'$sub_qs);
    
$preg_query_part '/[^a-zA-Z]*('.$preg_query_part.')[^a-zA-Z]*/i';
    
$occur4 preg_match_all($preg_query_part$content$matches4PREG_OFFSET_CAPTURE);
    
$occur5 preg_match_all($preg_query_part$title$matches5);
    
$occur6 preg_match_all($preg_query_part$filename$matches6);
    
$occur_part $occur4 $occur5 $occur6;
    
    if(
$occur_part >= $occur_full) {
        
$occur_part $occur_part $occur_full;
    }
    
    
$total_occurrences $occur_full $occur_part;

    
// Building previews of results
    
if($total_occurrences 0) {
        if(
$occur1 0) {
            
$offset $matches1[0][0][1];
        }
        elseif(
$occur1 == && $occur4 0) {
            
$offset $matches4[0][0][1];
        }
        else {
            
$offset 0;
        }
        
        if(
$offset strlen($content)-120) {
            
$offset strlen($content)-120;
        }
        if(
$offset 120) {
            
$offset 0;
        }
        
        if(
$occur1 $occur4 0) {
            
$preview_content substr($content$offset120).' ...';
        }
        else {
            if((
$occur2 || $occur5 0) && ($occur3 || $occur6 0)) {
                
$preview_content '[Match på titel og filnavn, ikke i indhold]';
            }
            if((
$occur2 == || $occur5 == 0) && ($occur3 || $occur6 0)) {
                
$preview_content '[Match på filnavn, ikke i indhold]';
            }
            if((
$occur2 || $occur5 0) && ($occur3 == || $occur6 == 0)) {
                
$preview_content '[Match på titel, ikke i indhold]';
            }
        }
        
        
// Matches in preview are shown in bold
        
for($i 0$i count($sub_qs); $i++) {
            
$q htmlentities($sub_qs[$i],ENT_QUOTES);
            
$preg_query_parts[] = '/([.]*)('.$q.')([.]*)/i';
            
$sub_qs_replace[] = '\\1<strong>\\2</strong>\\3';
        }
        
        if(
preg_match('/^__FORCED__/'$title)) {
            
$title substr($title10);
        }
        
        
//Long titles are cut
        
if(strlen($title) > 80) {
            
$title substr($title,0,80).' ...';
        }
        
        
$preview_content preg_replace('/[^a-zøæå_\-\.\[\]]/i'' '$preview_content);
        
$preview_content htmlentities($preview_contentENT_QUOTES);
        
$preview_title htmlentities($titleENT_QUOTES);
        
$preview_filename htmlentities($filenameENT_QUOTES);

        
$preview_content preg_replace($preg_query_parts,$sub_qs_replace,$preview_content);
        
$preview_title preg_replace($preg_query_parts,$sub_qs_replace,$preview_title);
        
$preview_filename preg_replace($preg_query_parts,$sub_qs_replace,$preview_filename);
        
        
$preview_path htmlentities($dir,ENT_QUOTES).$preview_filename
            
.htmlentities($fileext,ENT_QUOTES);;

        
$href_path rawurlencode($path);
        
$href_path preg_replace('/%2f/i''/'$href_path);
        
$href_path preg_replace('/%3a/i'':'$href_path);
        
        
$preview '<a href="'.$href_path.'" style="font-size:16px;">'.
            
$preview_title.'</a>'.
            
' - <span style="color:gray;font-size:10px;">[Exact: '.(int)$occur_full.
            
', Partial: '.(int)$occur_part.']</span><br />'.
            
'<span style="font-size:12px;">'.$preview_content.'</span><br />'.
            
'<span style="color:#008000;font-size:11px;">'.$preview_path.'</span>'.
            
'<br /><br />';
        
        
$result = array($preview$total_occurrences);
        
        if(
$occur_full == && $occur_part 0) {
            
$result[] = 'PARTIAL_ONLY';
        }
        
        return 
$result;
    }

    return 
false;
}

/**
 * Extract all files and directories within $start_path.
 */
function siteGetContent($start_path) {
    global 
$allowed_types;
    global 
$exclude_paths;
    global 
$force_pages;
    
    if(!
$allowed_types) {
        
$allowed_types '\.(php|asp|aspx|jsp|html|htm|shtml|dhtml|xhtml|xml|txt)$';
    }
    
    
$paths[] = $start_path;

    for(
$i 0$i count($paths); $i++) {
        if(
$dh opendir($paths[$i])) {
            while(
false != ($file readdir($dh))) {
                
$url $paths[$i].'/'.$file;
                
                if(!
preg_match('/^\.ht|^(\.|\.\.)$/'$file) &&
                   !
preg_match('/'.$exclude_paths.'/i'$url)) {
                    if(
is_dir($url)) {
                        
$paths[] = $url;
                    }
                    if(
is_file($url) && preg_match('/'.$allowed_types.'/i'$file)) {
                        
$page getTitleAndContent($url);
                        
$all_titles[] = $page[0];
                        
$all_content[] = $page[1];
                        
$all_paths[] = $url;
                    }
                }
            }
            
closedir($dh);
        }
        else {
            return 
'Kunne ikke åbne biblioteket <em>&quot;'.$paths[$i].'&quot;</em>';
        }
    }
    
    for(
$i 0$i count($force_pages); $i++) {
        
$page getTitleAndContent($force_pages[$i], 1);
        
$all_titles[] = $page[0];
        
$all_content[] = $page[1];
        
$all_paths[] = $force_pages[$i];
    }
    
    if(
is_array($all_paths)) {
        return array(
$all_titles$all_content$all_paths);
    }
    else {
        return 
'Ingen filer blev indlæst til søgning.';
    }
}

/**
 * Get title and content of a HTML document.
 * Title are searched for within the <title> tag, if not found title becomes
 * the filename of the document.
 */
function getTitleAndContent($path$forced 0) {
    global 
$search_source;
    global 
$title_tags;
    global 
$content_tags;
    global 
$dont_open_types;
    global 
$max_file_size;
    
    if(!
$dont_open_types) {
        
$dont_open_types '\.(exe|msi|jar|zip|rar|tar|gz'.
            
'|jpg|jpeg|png|gif|bmp|ico|tiff|pdn|odg|3gp|avi|mpg|mpeg|mp3|wma|wmv)$';
    }
    if(!
$max_file_size) {
        
$max_file_size 1024;
    }

    if(!
is_executable($path) && filesize($path)/1024 $max_file_size &&
       !
preg_match('/'.$dont_open_types.'/i'$path)) {
        
$document file_get_contents($path);
        
$title getContentBetweenTags($document$title_tags[0], $title_tags[1]);
        
$content getContentBetweenTags($document$content_tags[0], $content_tags[1]);
        
        if(
strlen($title) < 1) {
            
$title getContentBetweenTags($document'<title>''</title>');
        }
        if(
strlen($title) < 1) {
            
$title filenameFromPath($path);
        }
        if(
strlen($title) < 1) {
            
$title $path;
        }
        if(
strlen($content) < 1) {
            
$content getContentBetweenTags($document'<body>''</body>');
        }
        if(
strlen($content) < 1) {
            
$content $document;
        }
        if(
strlen($content) < 1) {
            
$content '[No readable content]';
        }
    }
    else {
        
$title filenameFromPath($path);
        
$content '[File content could not be read]';
    }
    
    
//Indicate if a page is forced to function match()
    
if($forced == 1) {
        
$title '__FORCED__'.$title;
    }

    
//Return according to the search source code flag
    
if($search_source === true) {
        return array(
trim($title), trim($content));
    }
    else {
        return array(
trim(strip_tags($title)), trim(strip_tags($content)));
    }
}

/**
 * Get content between two $startTag or $stopTag in $source with start in $offset.
 * Returns an empty string "" if either $startTag or $stopTag not was found.
 * The position of $startTag is used as offset for $stopTag.
 */
function getContentBetweenTags($source$startTag$stopTag$offset 0) {
    
$indexStart stripos($source$startTag$offset);
    
$indexStop stripos($source$stopTag$indexStart+strlen($startTag));
    
    if(
$indexStart === false || $indexStop === false) {
        return 
"";
    }
    
    
$content substr($source$indexStart+strlen($startTag), $indexStop
        
-$indexStart-strlen($startTag));
    return 
trim($content);
}

/**
 * Get the filename from the path to a file.
 */
function filenameFromPath($path) {
    if(
strpos($path,'/') === false) {
        return 
trim($path);
    }

    return 
trim(substr($pathstrlen($path)-strpos(strrev($path),'/')));
}

?>